Unga Fotografer Sverige

Unga Fotografer Sverige (UFS) är en ideell kulturförening som syftar i att främja, inspirera och sammankoppla unga fotografer runt om i Sverige.

I det främjande syftet vill vi som förening organisera kvalitativa utställningar med målet att skapa ett genuint intresse hos både ungdomar och äldre för ung fotokonst. De kommer ta sig form i kollektiva utställningar där flera fotografer från föreningen ställer ut på samma utställning såväl som utställningar för enskilda medlemmar som utmärker sig. UFS möjliggör även för medlemmar att anordna egna fotoutställningar. Detta genom att vi hjälper till eller tar den större delen av ansvaret för organiseringen av fotografens utställning. Detta för att utöver UFS officiella utställningar, kunna ge möjlighet för samtliga medlemmar att få erfarenhet att exponera sina fotografier för allmänheten.

 

Den andra fundamentala delen i främjandet av unga fotografer är våra virtuella plattformar. Genom att, varje vecka, dela våra medlemmars fotografier på Facebook och Instagram kan vi nå ut till en publik i större utsträckning och skapa ett konstant flöde i våra sociala medier. Fototävlingar och andra typer av aktiviteter kommer också att anordnas via Facebook och Instagram för både allmänheten och medlemmar. Vi kommer också att ha en hemsida som både fungerar som en plattform med information och uppdateringar om våra evenemang/aktiviteter; och en plats för unga fotografer, som bedriver egen verksamhet, att presentera sig själv, sina tjänster och sin portfolio.

 

För att kunna skapa intresse och uppskattning hos allmänheten, motivera och inspirera samtliga medlemmar och skapa en fotografisk ‘relevans’ i Sverige, krävs det en genomgående hög visuell nivå i vårt främjande av  unga fotografer. Styrelsen har i ansvar att ta rollen som jury för urvalet av fotografierna som ska ta del i utställningar eller publicerandet på virtuella plattformar. De kan också välja att ta in en eller flera personer med högre kompetens i den visuella utvärderingen.

 

UFS vill inspirera och skapa sociala relationer mellan unga fotografer. Att skapa sig ett socialt kontaktnät med personer som delar intresse, passion eller yrke är till stor fördel för de som vill lära sig och inspireras av andra. Därför vill vi anordna aktiviteter för våra medlemmar och ge möjlighet till just detta. Från workshops och gemensamma fotodagar till föreläsningar och utställningar. Vi har en Facebook-grupp avsedd för endast våra medlemmar. Där skapas ett socialt nätverk där fotograferna kan dela sina bilder, ge varandra tips och skapa relationer mellan varandra. Gruppen används också som en plats där vi kan nå ut med information om våra evenemang eller aktuella utställningar runt om i Sverige samt ta gemensamma beslut för aktiviteter etc.Vår vision är att UFS, inom några år, har en nationell status och anses som en av de främsta föreningarna som främjar de ungas visuella uttryck.

Young Photographers Sweden

Young Photographers Sweden (UFS) is an non-profit association which strive to promote, inspire and connect young photographers all over Sweden.


In the purpose of promoting young photographers, we want to organize qualitative photo exhibitions with the intention of creating a genuine interest in both youths and adults when it comes to young photographic expressions. They will take shape in either collective exhibitions where multiple photographers of the association expose their work or in individual exhibitions with only one member exposing. UFS also makes it possible for members to organize their own personal exhibition. In such a case we will help or take the larger responsibility for the organization of the exhibition – which ever the photographer prefer. This is for the sole reason of providing every photographer with an equal chance to expose their work to the public.The other fundamental part in the promotion of young photographers is our virtual platforms. By writing about- and sharing our photographers work on Facebook and Instagram we are able to reach out to a big audience with an interest for photography. This creates a constant flow of fresh work and information which both our members and other interested people can take part of.


Photo contests and other types of activities will often be arranged on these social platforms to make it easy and accessible to people that want to take part. In the near future we will have a website that will work both as a flow of information for members and other interested as well as a place for young photographers that wants to work with photography to present themselves, their services and their portfolio.

To be able to create an interest and appreciation with the public, inspiring our members and creating some sort of photographic “relevance” in Sweden – it takes an high artistic level in the promotion of young photographers. The board has the responsibility of the role as decision maker in the selection of pictures for exhibitions and UFS social media platforms. In many cases the board will take help from one or more persons with an higher competence  when it comes to the visual evaluation.


UFS wants to inspire and create social relations between young photographers. To be able to establish a social network with people whom share your interest or passion is of great advantage to anyone that wants to learn and get inspired by others. This is the reason to why we arrange activities like workshops, photo walks, lectures, and exhibitions of different kind. UFS also have a Facebook group designated for members only. Here, an social network between members is established. Photographers can share their work, get feedback and request to borrow equipment from others. The group is also used as a flow of information about our activities dedicated to our members only.

Our vision is that UFS, within a couple of years, will have a national status and is consider one if not the primary associations dedicated to the development and exposure of young photographic expressions.

Become a member!

As of right now you can apply for UFS membership through our closed facebook group.

Members